Política RGPD

Política RGPD

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE INVERVESTA Gestions SL
FINALITAT PRINCIPAL Serveis inmobiliaris
LEGITIMACIÓ Consentiment de l’interessat

Contractes de serveis

Contractes de col·laboració

Serveis puntuals sota demanda

DESTINATARIS No es cediran dades a terces, amb les excepcions indicades a la informació addicional
DRETS Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets tal i com es detalla en la informació addicional
INFORMACIÓ ADDICIONAL Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en aquest mateix document

 

 

 

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

 

 

 

Identitat i dades de contacte del Responsable del tractament

 

Identitat:                           INVERVESTA Gestions SL

NIF                                      B66780404

Adreça postal:                  Ronda General Mitre, 110 local, 08021 Barcelona

Correu electrònic:           info@invervesta.com

Telèfon:                             +34 934 513 436

Inscripció registral:         Registro Mercantil de Barcelona, tomo 33952, folio 155, hoja  B236757, inscripción 1.

 

 

Marques comercials utilitzades

 

El Responsable presta els seus serveis en la seva condició de societat mercantil, en col·laboració amb tercers professionals i societats que tenen la condició d’Encarregats del tractament i mitjançant l’ús de les dues marques següents:

 

 • Invervesta, serveis inmobiliaris.

 

 

Delegat de Protecció de Dades

 

El Responsable del tractament no disposa de Delegat de Protecció de Dades, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò referent al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades – Reglament general de protecció de dades – .

 

 

 

Col·lectius d’interessats

 

El Responsable tracta dades personals de persones físiques dels col·lectius indicats a continuació quan actuen en nom i interès propi així com de persones físiques que actuen en nom i representació (normalment per ser-ne treballadors) de terceres persones físiques o jurídiques pertanyents aquestes últimes a algun dels col·lectius citats.

 

Clients, col·laboradors i proveïdors  

Persones físiques o jurídiques que mantenen una relació contractual amb el Responsable o n’han iniciat el procediment de contractació.

 

Contactes professionals  

Persones físiques o jurídiques que mantenen contacte amb el Responsable per tenir un interès, aquelles o aquesta, en l’activitat de l’altre part amb finalitat merament professional.

 

Interessats en ofertes i comunicacions comercials  

Persones físiques o jurídiques interessades en l’activitat professional i docent del Responsable o en rebre butlletins informatius, ofertes de serveis o comunicacions comercials similars. Aquestes persones poden pertànyer, també però no necessàriament, als col·lectius “clients o proveïdors” o “contactes professionals”.

 

 

 

Dades tractades

 

El Responsable recull les següents tipologies de dades personals en funció del col·lectiu al que pertany l’interessat o la tercera persona física o jurídica que aquest representa:

 

Clients o proveïdors Contactes professionals Destinataris de comunicacions comercials
Dades identificatives ü ü ü
Dades de contacte ü ü ü
Dades laborals o professionals ü ü
Dades relatives a xarxes socials ü
Dades financeres ü
Dades específiques objecte de la prestació de serveis per part del Responsable ü

 

 

En concret cada tipologia de dades compren les dades específiques següents:

 

 • Dades identificatives: nom, cognoms i, eventualment, document oficial d’identificació i imatges.

 

 • Dades de contacte: adreça postal i electrònica, telèfon i fax.

 

 • Dades laborals o professionals: càrrec ocupat en la corresponent empresa o informació sobre l’activitat comercial o professional desenvolupada i/o adreça del corresponent lloc web o llocs web.

 

 • Dades relatives a xarxes socials: nom d’usuari en xarxes socials i dades publicades per l’interessat en aquestes xarxes socials.

 

 • Dades financeres: entitat bancària i número de compte corrent on es realitzen o del que procedeixen pagaments realitzats en el marc d’una relació contractual existent amb el Responsable. En el cas de les promocions immobiliàries certificats y/o documentació necessària pel compliment de la legislació de blanqueig de capitals.

 

 • Dades específiques objecte de la prestació de serveis per part del Responsable: qualsevol tipus de dada que hagi estat necessària per a la prestació dels serveis contractats per l’interessat o la tercera persona física o jurídica a qui aquest representa.

 

 

Finalitat del tractament

 

Les dades seran tractades amb les següents finalitats:

 

 • Gestions administratives en el marc d’una contractació i mesures precontractuals: Realitzar les gestions administratives necessàries per a la contractació dels serveis prestats per el Responsable, o els serveis o productes comercialitzats per l’interessat o la tercera persona física o jurídica que aquest representa i, en el seu cas, adopció de mesures precontractuals que pogués sol·licitar la part receptora dels béns o serveis objecte de contractació.

 

 • Prestació de serveis: Execució de la relació contractual que pogués formalitzar-se com a resultat de l’acceptació d’una proposta de col·laboració o oferta de serveis formulada per el Responsable i prestació dels serveis inclosos en aquesta.

 

 • Comunicacions professionals: manteniment dels contactes professionals i intercanvi de comunicacions telefòniques, postals o electròniques relatives a qüestions d’interès professional comú del Responsable i el participant en l’intercanvi de comunicacions o la tercera persona física o jurídica que aquest representa.

 

 • Comunicacions comercials: oferiment de serveis que consideréssim que poden ser d’interès o adients per l’interessat o la tercera persona física o jurídica que aquest representa i/o enviament de butlletins informatius o altres formats d’informació relativa a novetats normatives o tècniques que fossin d’aplicació o interès des destinatari de la comunicació.

 

 

 • Compliment normatiu: a títol enunciatiu y no limitatiu, impostos, blanqueig de capitals, assegurances, etc..

 

No es procedirà a adoptar cap decisió automatitzada, inclosa l’elaboració de perfils.

 

 

Període de conservació de les dades:

 

Les dades seran conservades durant el termini indicat a continuació, sempre que l’interessat no en sol·liciti la seva supressió amb anterioritat en exercici dels seus drets:

 

Clients  

6 anys a comptar des de la darrera factura emesa per el Responsable.

 

Col·laboradors i proveïdors  

6 anys a comptar des de l’emissió de la última factura a abonar per el Responsable o, en cas de ser posterior, data en que el Responsable descarti futures contractacions

 

Contactes professionals  

10 anys a comptar des de la recollida de les dades o, en cas de ser posterior, des de l’últim contacte o des de la última manifestació d’interès en el manteniment del contacte professional per part de l’interessat o la tercera persona física o jurídica a qui representa

 

Interessats en comunicacions comercials  

Mentre no manifestin la seva voluntat de no rebre comunicacions comercials

 

 

Legitimació del tractament:

 

La base legal pel tractament és la indicada a continuació, en funció de la seva finalitat i la condició en la que actua l’interessat:

 

 

 

Persones físiques que actuen en nom i representació de tercers

 

Gestions administratives en el marc d’una contractació i mesures precontractuals Existència de l’interès legítim del Responsable en mantenir contacte amb les terceres persones que l’interessat representa sempre que també existeixi un contracte amb el tercer representat o aquest últim hagi sol·licitat l’aplicació de mesures precontractuals
Prestació de serveis Existència de l’interès legítim del Responsable en mantenir contacte amb les terceres persones que l’interessat representa sempre que també existeixi un contracte amb el tercer representat
Comunicacions professionals Existència de l’interès legítim del Responsable en mantenir contacte amb les terceres persones que l’interessat representa sempre que també existeixi consentiment del tercer representat (es presumirà que el tercer representat consentent en cas de declaració en aquest sentit de l’interessat)
Ofertes i Comunicacions comercials Existència de l’interès legítim del Responsable en mantenir contacte amb les terceres persones que l’interessat representa sempre que també existeixi consentiment del tercer representat (es presumirà que el tercer representat consentent en cas de declaració en aquest sentit de l’interessat)

 

 

 

 

 

Destinataris:

 

No es cediran les dades a cap tercer, excepte:

 

Clients Les dades identificatives i financeres podran ser comunicades a administracions, entitats bancaries o gestores de plataformes de pagament .

Les dades específiques objecte de la prestació de serveis per part del Responsable podran ser cedides a terceres persones físiques o jurídiques a qui afecti els serveis prestats i altres persones que participin en l’objecte dels serveis prestats per el Responsable.

Les dades identificaves necessàries en l’àmbit de contractar un servei a tercers inclòs en l’àmbit de la relació contractual i/o servei sol·licitat.

Col·laboradors i proveïdors Les dades identificatives i financeres podran ser comunicades a entitats bancaries o gestores de plataformes de pagament així com les dades necessàries per la prevenció de riscos laborals i control de contractes i subcontractes.
Contactes professionals Les dades no seran comunicades a cap tercer
Interessats en ofertes i comunicacions comercials Les dades no seran comunicades a cap tercer

 

Així mateix es procedirà a comunicar les dades en relació a qualsevol dels col·lectius d’interessats en els supòsits següents:

 

 • Formulació, exercici o defensa de reclamacions, cas en que la totalitat de les dades podrà comunicar-se a advocats, procuradors, Jutjats i Tribunals i forces de seguretat.

 

 • Existència d’una obligació legal, supòsit que inclou, entre d’altres, el compliment d’obligacions fiscals i en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme.

 

S’informa als interessats que el Responsable té contractats amb tercers la prestació de determinats serveis que requereixen el tractament de les dades personals de la que és responsable, amb els quals s’ha formalitzat el corresponent contracte d’Encarregat del tractament. Entre d’altres s’han contractat els serveis de telecomunicacions, veu IP, gestió de dominis d’internet, d’allotjament web, servei de correu electrònic, professionals de suport,  gestió comptable i fiscal de l’activitat del Responsable, i en els casos en que s’hagi indicat expressament serveis de col·laboradors professionals.

 

 

 

 

Transferències internacionals de dades:

 

El tractament de les dades personals no comporta la seva transferència a països no integrants de la Unió Europea, excepte per obligació legal.

 

 

Drets de l’interessat:

 

Tota persona en referència a la qual es tracten dades personals té els següents drets:

 

 • Dret d’accés, el qual permet a l’interessat tenir coneixement de si les seves dades de caràcter personal son sotmeses a tractament, obtenir informació relativa a les característiques i abast del tractament realitzat i rebre una còpia de les dades tractades.

 

 • Dret de rectificació, el qual permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

 

 • Dret de supressió, el qual permet que se suprimeixin les dades, entre altres supòsits, quan resultin ser inadequades o excessives per la finalitat del tractament, es revoqui el consentiment atorgat o existeixi un tractament il·lícit de les dades, i sempre que no concorri cap dels supòsits de necessitat del tractament legalment previstos com a excepcions al dret de supressió.

 

 • Dret d’oposició, el qual permet a l’interessat, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, impedir que es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal. El dret d’oposició inclou la possibilitat de l’interessat a oposar-se, en tot moment, al tractament de les seves dades que tingui per objecte la mercadotècnia directa, inclosa l’elaboració de perfils.

 

 • Dret a la limitació del tractament, en virtut del qual l’interessat pot reclamar en determinats supòsits, la limitació del tractament a les operacions de conservació de les dades i a aquells tractaments consentits per l’interessat o que siguin necessaris per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, la protecció dels interessos d’altres persones físiques o jurídiques o en cas d’existència de determinades raons d’interès públic.

 

 • Dret a la portabilitat de les dades, que permet demanar que les dades tractades automatitzadament i en virtut del consentiment de l’interessat li siguin lliurades en format digital o bé directament transmeses a un tercer responsable del tractament.

 

 

 

 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils) que permet no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat de les dades que produeixi efectes legals per l’interessat o afecti significativament de manera similar i sempre que la decisió automatitzada no sigui necessària per la celebració o execució d’un contracte entre l’interessat i un responsable del tractament, estigui autoritzada per normativa aplicable al responsable del tractament o existeixi el consentiment explícit del propi interessat.

 

 • Dret a revocar el consentiment donat al tractament de les seves dades, el qual podrà ser exercit en qualsevol moment.

 

Aquests drets es poden exercir mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud per qualsevol dels següents mitjans :

 

 • Carta postal remesa a l’atenció de:

LOPD Invervesta Gestions SL

Ronda General Mitre, 110 local

08021 Barcelona

Barcelona

 • Presencialment a la direcció anterior.
 • Correu electrònic remès a l’adreça: info@invervesta.com

 

Es prega indicar de forma clara, a la carta o al subjecte del correu electrònic la menció “EXERCICI DE DRETS DADES PERSONALS”.

 

S’informa que el Responsable del tractament disposa de formularis model de sol·licitud dels diferent drets a disposició dels interessats, els quals poden sol·licitar-los per qualsevol dels dos mitjans previstos per a l’exercici de drets i indicant una adreça postal o correu electrònic on poder remetre’ls o fer servir els que te a disposició dels ciutadans l’agencia de protecció de dades al següent enllaç https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

 

Així mateix, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació a la protecció de les seves dades. Amb caràcter general, l’autoritat de control competent és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, situada al carrer Jorge Juan, 6 (28001) Madrid i la qual disposa d’un servei de presentació telemàtica de denuncies en la seva seu electrònica, a la qual podeu tenir accés mitjançant el següent enllaç:

 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formSpam/spamDenuncia.jsf;jsessionid=3FC268F548C59FFD4F289FCC645855EA